User Tools

Site Tools


03635-bambu-la-gi

Bambuí là một đô thị thuộc bang Minas Gerais, Brasil. Đô thị này có diện tích 1455,38 km², dân số năm 2007 là 21850 người, mật độ 15,5 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng.
03635-bambu-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)