User Tools

Site Tools


03628-balsas-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

03628-balsas-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​div><​p><​b>​Balsas</​b>​ là một đô thị thuộc bang Maranhão, Brasil. Đô thị này có diện tích 13141,​637 km²,​ dân số năm 2007 là 78798 người, mật độ 6 người/​km².<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text">​Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng</​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Bandeira_do_Maranh%C3%A3o.svg/​30px-Bandeira_do_Maranh%C3%A3o.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Bandeira_do_Maranh%C3%A3o.svg/​45px-Bandeira_do_Maranh%C3%A3o.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​45/​Bandeira_do_Maranh%C3%A3o.svg/​60px-Bandeira_do_Maranh%C3%A3o.svg.png 2x" data-file-width="​1350"​ data-file-height="​900"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến bang [Maranhão]],​ Brasil ​ này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1263
 +Cached time: 20181011110949
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.348 seconds
 +Real time usage: 0.430 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3026/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 24418/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3282/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 3/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 271/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.102/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.45 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 358.438 ​     1 -total
 + ​93.96% ​ 336.781 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​69.12% ​ 247.750 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 +  7.83%   ​28.056 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​B&#​7843;​n_&#​273;&#​7891;​_&#​273;&#​7883;​nh_v&#​7883;​
 +  7.38%   ​26.467 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  7.33%   ​26.264 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +  7.09%   ​25.420 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  6.40%   ​22.942 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  4.60%   ​16.472 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​densdisp
 +  4.43%   ​15.873 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_bang_Maranh&​atilde;​o
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1344747-0!canonical and timestamp 20181011110949 and revision id 26109418
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
03628-balsas-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)