User Tools

Site Tools


03621-balne-rio-gaivota-la-gi

Balneário Gaivota là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 147,71 km², dân số năm 2007 là 7307 người, mật độ 45,2 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03621-balne-rio-gaivota-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)