User Tools

Site Tools


03618-balne-rio-arroio-do-silva-la-gi

Balneário Arroio do Silva là một đô thị thuộc bang Santa Catarina, Brasil. Đô thị này có diện tích 93,819 km², dân số năm 2007 là 8089 người, mật độ 79,1 người/km².[1]

  1. ^ Dữ liệu lấy từ các bảng của từng mục riêng
03618-balne-rio-arroio-do-silva-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)