User Tools

Site Tools


03608-baleshwar-huy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

03608-baleshwar-huy-n-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Huyện Baleshwar</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  huyện  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt="​Ấn Độ" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_India.svg/​23px-Flag_of_India.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_India.svg/​35px-Flag_of_India.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​41/​Flag_of_India.svg/​45px-Flag_of_India.svg.png 2x" data-file-width="​1350"​ data-file-height="​900"/></​span>​ Ấn Độ</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Bang</​th><​td>​
 +Odisha</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +3.706 km<​sup>​2</​sup>​ (1,​431 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2001)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +2.023.056</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Các ngôn ngữ<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +IST (UTC+5:​30)</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Biển số xe</​th><​td>​
 +Biển số xe</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Nhiệt độ hàng năm</​th><​td>​
 +Từ đến °C</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Nhiệt độ mùa hè</​th><​td>​
 +Từ đến °C</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Nhiệt độ mùa đông</​th><​td>​
 +Từ đến °C</​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Huyện Baleshwar</​b>​ là một huyện thuộc bang Odisha, Ấn Độ. Thủ phủ huyện Baleshwar đóng ở Baleshwar. Huyện Baleshwar có diện tích 3706 ki lô mét vuông. Đến thời điểm năm 2001, huyện Baleshwar có dân số 2023056 người.<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
  
 +<div class="​reflist columns references-column-count references-column-count-2"​ style="​-moz-column-count:​ 2; -webkit-column-count:​ 2; column-count:​ 2; list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Districts of India”. Statoids. Bản gốc lưu trữ 29 tháng 11 năm 2010<​span class="​reference-accessdate">​. Truy cập ngày 25 tháng 6 năm 2012</​span>​.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ABaleshwar+%28huy%E1%BB%87n%29&​amp;​rft.btitle=Districts+of+India&​amp;​rft.date=25+th%C3%A1ng+6+n%C4%83m+2012&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statoids&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.statoids.com%2Fyin.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<​p>​Bản mẫu:​Odisha
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​IndianStub.png/​40px-IndianStub.png"​ width="​40"​ height="​44"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​IndianStub.png/​60px-IndianStub.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​8/​8c/​IndianStub.png/​80px-IndianStub.png 2x" data-file-width="​2474"​ data-file-height="​2695"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết liên quan đến Ấn Độ  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1249
 +Cached time: 20181027045450
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.268 seconds
 +Real time usage: 0.331 seconds
 +Preprocessor visited node count: 2564/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 14445/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1900/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1005/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.073/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.29 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 295.283 ​     1 -total
 + ​79.67% ​ 235.253 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​56.27% ​ 166.167 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​11.95% ​  ​35.278 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  9.67%   ​28.563 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​areadisp
 +  9.41%   ​27.777 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Infobox
 +  9.01%   ​26.612 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  7.08%   ​20.897 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​metric
 +  6.12%   ​18.058 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Rnd
 +  5.09%   ​15.041 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7889;​i_&#​273;​a
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1333579-0!canonical and timestamp 20181027045450 and revision id 22201182
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
03608-baleshwar-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)