User Tools

Site Tools


03596-balakovo-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

03596-balakovo-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​metadata plainlinks ambox ambox-content ambox-Refimprove"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td class="​mbox-image"><​div style="​width:​52px"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​50px-Question_book-new.svg.png"​ width="​50"​ height="​39"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​75px-Question_book-new.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​99/​Question_book-new.svg/​100px-Question_book-new.svg.png 2x" data-file-width="​262"​ data-file-height="​204"/></​div></​td><​td class="​mbox-text"><​span class="​mbox-text-span">​Bài viết này <​b>​cần thêm chú thích nguồn gốc để kiểm chứng thông tin</​b>​.<​span class="​hide-when-compact">​ Mời bạn giúp hoàn thiện bài viết này bằng cách bổ sung chú thích tới các nguồn đáng tin cậy. Các nội dung không có nguồn có thể bị nghi ngờ và xóa bỏ.</​span><​span class="​hide-when-compact"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Balakovo</​b>​ là một thành phố ở tỉnh Saratov, trong quận liên bang Volga. Thành phố có dân số 200.600 người (năm 2002), là thành phố lớn thứ nhì tỉnh, sau thủ phủ Saratov.
 +Được thành lập năm 1762, đã được cấp thị xã vào năm 1913. Dân số: 199.600 (2010 Kết quả Tổng điều tra sơ bộ), 200.470 (2002 Tổng điều tra dân số).
 +</​p><​p>​Balakovo là nơi có nhà máy thủy điện Saratov trên sông Volga và Nhà máy điện hạt nhân Balakovo. Thành phố có sân bay Balakovo, sân bay hiện không hoạt động.
 +</p>
  
 +
 +
 +<​p>​Bản mẫu:​Tỉnh Saratov
 +</p>
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​30px-Flag_of_Russia.svg.png"​ width="​30"​ height="​20"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​45px-Flag_of_Russia.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​f/​f3/​Flag_of_Russia.svg/​60px-Flag_of_Russia.svg.png 2x" data-file-width="​900"​ data-file-height="​600"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết chủ đề Nga  này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1303
 +Cached time: 20181017073918
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.072 seconds
 +Real time usage: 0.123 seconds
 +Preprocessor visited node count: 238/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 7924/​2097152 bytes
 +Template argument size: 169/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 6/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 0/5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.025/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 838 KB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​  ​92.378 ​     1 -total
 + ​75.03% ​  ​69.310 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_trong_b&​agrave;​i
 + ​43.52% ​  ​40.205 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_b&​aacute;​o
 + ​18.59% ​  ​17.172 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​S&#​417;​_khai_Nga
 + ​16.49% ​  ​15.232 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_s&#​417;​_khai
 +  9.07%    8.378      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbar
 +  4.19%    3.866      2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  1.70%    1.572      1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​T&#​7881;​nh_Saratov
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​819259-0!canonical and timestamp 20181017073918 and revision id 16363642
 + ​-->​
 +</​div>​
 +
 +</​HTML>​
03596-balakovo-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)