User Tools

Site Tools


03580-bakhchysaray-huy-n-la-gi

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

03580-bakhchysaray-huy-n-la-gi [2018/11/07 17:12] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML><​br><​div><​table class="​infobox geography vcard" style="​width:​22em;​width:​23em"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​1.25em;​ white-space:​nowrap"><​span class="​fn org">​Huyện Bakhchysaray</​span></​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​background-color:#​cddeff;​ font-weight:​bold;">​
 +<span class="​category">​—  Huyện (Raion)  —</​span></​td></​tr><​tr style="​display:​none"><​th colspan="​2">​
 +</​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​padding:​0.7em 0.8em">​
 +<img alt="​Заказник Байдарський - 01 - Казкова долина.jpg"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-_01_-_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.jpg/​250px-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-_01_-_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.jpg"​ width="​250"​ height="​151"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-_01_-_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.jpg/​375px-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-_01_-_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​9/​94/​%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-_01_-_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.jpg/​500px-%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_-_01_-_%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.jpg 2x" data-file-width="​2060"​ data-file-height="​1245"/></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ class="​maptable"​ style="​text-align:​center">​
 +<table style="​width:​100%;​ background:​none;"><​tbody><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;">​Hiệu kỳ của Huyện Bakhchysaray<​br/><​small><​b>​Hiệu kỳ</​b></​small></​td><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"><​img alt="​Ấn chương chính thức của Huyện Bakhchysaray"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​68/​Bahcisarai_rayon_gerb.png/​100px-Bahcisarai_rayon_gerb.png"​ width="​100"​ height="​121"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​68/​Bahcisarai_rayon_gerb.png/​150px-Bahcisarai_rayon_gerb.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​68/​Bahcisarai_rayon_gerb.png/​200px-Bahcisarai_rayon_gerb.png 2x" data-file-width="​829"​ data-file-height="​1000"/><​br/><​small><​b>​Ấn chương</​b></​small></​td></​tr><​tr><​td style="​vertical-align:​middle;​ text-align:​center;"​ colspan="​2">​Huy hiệu của Huyện Bakhchysaray<​br/><​small><​b>​Huy hiệu</​b></​small></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<img alt="​Vị trí của huyện Bakhchysaray trong Cộng hòa Tự trị Krym" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d0/​Crimea-Baghchasaray_locator_map.png/​250px-Crimea-Baghchasaray_locator_map.png"​ width="​250"​ height="​162"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d0/​Crimea-Baghchasaray_locator_map.png/​375px-Crimea-Baghchasaray_locator_map.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​d/​d0/​Crimea-Baghchasaray_locator_map.png/​500px-Crimea-Baghchasaray_locator_map.png 2x" data-file-width="​635"​ data-file-height="​412"/><​br/><​small>​Vị trí của huyện Bakhchysaray trong Cộng hòa Tự trị Krym</​small></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center">​
 +<div class="​center"><​div style="​width:​250px;​float:​none;​clear:​both;​margin-left:​auto;​margin-right:​auto"><​div style="​width:​250px;​padding:​0"><​div style="​position:​relative;​width:​250px"><​img alt="​Huyện Bakhchysaray trên bản đồ Thế giới"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​250px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png"​ width="​250"​ height="​125"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​375px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​b/​b0/​World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg/​500px-World_location_map_%28equirectangular_180%29.svg.png 2x" data-file-width="​2521"​ data-file-height="​1260"/><​div style="​position:​absolute;​top:​23.253%;​left:​60.486%"><​div style="​position:​absolute;​left:​-3px;​top:​-3px;​line-height:​0"><​img alt="​Huyện Bakhchysaray"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​6px-Red_pog.svg.png"​ title="​Huyện Bakhchysaray"​ width="​6"​ height="​6"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​9px-Red_pog.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0c/​Red_pog.svg/​12px-Red_pog.svg.png 2x" data-file-width="​64"​ data-file-height="​64"/></​div><​p><​span style="​padding:​1px;​float:​left">​Huyện Bakhchysaray</​span></​p></​div></​div></​div></​div></​div></​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Quốc gia</​th><​td>​
 +<span class="​flagicon"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​23px-Flag_of_Ukraine.svg.png"​ width="​23"​ height="​15"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​35px-Flag_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​4/​49/​Flag_of_Ukraine.svg/​45px-Flag_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​800"/>​ </​span>​Ukraine</​td></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​Tỉnh</​th><​td>​
 +Cộng hòa Tự trị Krym</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thủ phủ</​th><​td>​
 +Bakhchysarai</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Diện tích<​span style="​font-weight:​normal"/></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +1.589 km<​sup>​2</​sup>​ (614 mi<​sup>​2</​sup>​)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th colspan="​2"​ style="​text-align:​center;​text-align:​left">​Dân số <span style="​font-weight:​normal">​(2001)</​span></​th></​tr><​tr class="​mergedrow"><​th scope="​row">​ • Tổng cộng</​th><​td>​
 +92.617</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Múi giờ</​th><​td>​
 +MSK (UTC+4)</​td></​tr><​tr class="​mergedtoprow"><​th scope="​row">​Thành phố kết nghĩa</​th><​td>​
 +Mytishchi <span class="​noprint"><​img alt="​sửa dữ liệu"​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​16px-Blue_pencil.svg.png"​ width="​16"​ height="​16"​ style="​vertical-align:​ middle"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​24px-Blue_pencil.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​7/​73/​Blue_pencil.svg/​32px-Blue_pencil.svg.png 2x" data-file-width="​600"​ data-file-height="​600"/></​span></​td></​tr></​tbody></​table><​p><​b>​Huyện Bakhchysaray</​b>​ (tiếng Ukraina: <span lang="​uk">​Бахчисарайський район</​span>,​ chuyển tự: <​i>​Bakhchysarays’kyi raion</​i>​) là một huyện của Cộng hòa Tự trị Krym thuộc Ukraina. Huyện Bakhchysaray có diện tích 1589 km², dân số theo điều tra dân số ngày 5 tháng 12 năm 2001 là 92617 người với mật độ 58 người/​km2<​sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup><​sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup>​. Trung tâm huyện nằm ở Bakhchysarai.
 +</p>
  
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“За матеріалами перепису”. Cục điều tra dân số Ukraina. 2001.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ABakhchysaray+%28huy%E1%BB%87n%29&​amp;​rft.btitle=%D0%97%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%83&​amp;​rft.date=2001&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=C%E1%BB%A5c+%C4%91i%E1%BB%81u+tra+d%C3%A2n+s%E1%BB%91+Ukraina&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2F2001.ukrcensus.gov.ua%2Fresults%2Ftotal_population1%2Fstructure_population%2F&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-2"><​b>​^</​b>​ <span class="​reference-text"><​span class="​citation web">​“Raions of Ukraine”. Statoids. Ngày 17 tháng 3 năm 2005.</​span><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​amp;​rfr_id=info%3Asid%2Fvi.wikipedia.org%3ABakhchysaray+%28huy%E1%BB%87n%29&​amp;​rft.btitle=Raions+of+Ukraine&​amp;​rft.date=17+th%C3%A1ng+3+n%C4%83m+2005&​amp;​rft.genre=book&​amp;​rft.pub=Statoids&​amp;​rft_id=http%3A%2F%2Fwww.statoids.com%2Fyua.html&​amp;​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook"​ class="​Z3988"><​span style="​display:​none;">​ </​span></​span></​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div>​
 +<div class="​boilerplate metadata plainlinks"​ id="​stub"><​table class="​metadata plainlinks stub" style="​background:​ transparent;"​ role="​presentation"><​tbody><​tr><​td><​img alt="​Hình tượng sơ khai" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Outline_of_Ukraine.svg/​40px-Outline_of_Ukraine.svg.png"​ width="​40"​ height="​27"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Outline_of_Ukraine.svg/​60px-Outline_of_Ukraine.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​0f/​Outline_of_Ukraine.svg/​80px-Outline_of_Ukraine.svg.png 2x" data-file-width="​1187"​ data-file-height="​798"/></​td>​
 +<​td><​i>​Bài viết ​ liên quan đến địa lý Ukraina này vẫn còn sơ khai.  Bạn có thể giúp Wikipedia bằng cách mở rộng nội dung để bài được hoàn chỉnh hơn.</​i><​div class="​plainlinks hlist navbar mini" style="​position:​ absolute; right: 15px; display: none;"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này">​s</​span></​li></​ul></​div></​td>​
 +</​tr></​tbody></​table></​div>​
 +<table class="​navbox"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​td style="​padding:​2px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​3"><​div class="​plainlinks hlist navbar mini"><​ul><​li class="​nv-view"><​span title="​Xem bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​x</​span></​li><​li class="​nv-talk"><​span title="​Thảo luận về bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​t</​span></​li><​li class="​nv-edit"><​span title="​Sửa đổi bản mẫu này" style=";;​background:​none transparent;​border:​none;">​s</​span></​li></​ul></​div><​div style="​font-size:​114%">​Phân cấp hành chính ở Cộng hòa Tự trị Krym/Cộng hòa Krym</​div></​th></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div>​Thủ phủ: <​b>​Simferopol</​b></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Vùng</​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​table class="​nowraplinks navbox-subgroup"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​7.2em;​padding-left:​0em;​padding-right:​0em;​font-weight:​normal;"><​div style="​padding:​0em 0.75em;"><​span title="​Huyện của Krym">​Huyện</​span></​div></​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ • ​ Bakhchysaray  •  Bilohirsk  •  Chornomorske  •  Dzhankoy  •  Kirovske  •  Krasnohvardiiske  •  Krasnoperekopsk  •  Lenine  •  Nyzhnohirskyi  •  Pervomaiske  •  Rozdolne  •  Saky  •  Simferopol  •  Sovietskyi</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​7.2em;​padding-left:​0em;​padding-right:​0em;​font-weight:​normal;"><​p>​Lãnh thổ do hội đồng thành phố quản hạt</​p></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ • ​ Alushta  •  Armyansk  •  Dzhankoy  •  Feodosiya  •  Kerch  •  Krasnoperekopsk  •  Saky  •  <​b>​Simferopol</​b>​  •  Sudak  •  Yalta  •  Yevpatoria</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td><​td class="​navbox-image"​ rowspan="​3"​ style="​width:​0%;​padding:​0px 0px 0px 2px"><​div><​span class="​flagicon"><​img alt="​Cộng hòa Tự trị Krym" src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Flag_of_Crimea.svg/​50px-Flag_of_Crimea.svg.png"​ width="​50"​ height="​25"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Flag_of_Crimea.svg/​75px-Flag_of_Crimea.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​aa/​Flag_of_Crimea.svg/​100px-Flag_of_Crimea.svg.png 2x" data-file-width="​1200"​ data-file-height="​600"/></​span></​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group">​Danh sách thành phố</​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​table class="​nowraplinks navbox-subgroup"​ style="​border-spacing:​0"><​tbody><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​7.2em;​padding-left:​0em;​padding-right:​0em;​font-weight:​normal;"><​p>​Cấp vùng</​p></​th><​td class="​navbox-list navbox-even"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ • ​ Alushta  •  Armiansk  •  Dzhankoy  •  Feodosia  •  Kerch  •  Krasnoperekopsk  •  Saky  •  <​b>​Simferopol</​b>​  •  Sudak  •  Yalta  •  Yevpatoria</​div></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​7.2em;​padding-left:​0em;​padding-right:​0em;​font-weight:​normal;"><​p>​Cấp huyện</​p></​th><​td class="​navbox-list navbox-odd"​ style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​ • ​ Alupka  •  Bakhchisaray  •  Bilohirsk  •  Shcholkine  •  Staryi Krym</​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr><​tr style="​height:​2px"><​td colspan="​2"/></​tr><​tr><​td class="​navbox-abovebelow"​ colspan="​3"><​div><​i>​Danh sách: <span title="​Loại đô thị các khu định cư ở Krym">​khu đô thị dân cư</​span>​ — Krym</​i></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​td></​tr></​tbody></​table><​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1335
 +Cached time: 20181014191552
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.516 seconds
 +Real time usage: 0.630 seconds
 +Preprocessor visited node count: 4044/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post&#​8208;​expand include size: 60444/​2097152 bytes
 +Template argument size: 6845/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 23/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 0/20
 +Unstrip post&#​8208;​expand size: 1803/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.270/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 10.44 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 565.629 ​     1 -total
 + ​53.72% ​ 303.843 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;​
 + ​42.06% ​ 237.927 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​H&#​7897;​p_th&​ocirc;​ng_tin
 + ​26.20% ​ 148.213 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Lang-uk
 + ​16.90% ​  ​95.587 ​     3 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox
 + ​11.08% ​  ​62.693 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ph&​acirc;​n_c&#​7845;​p_h&​agrave;​nh_ch&​iacute;​nh_Krym
 +  7.34%   ​41.529 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Navbox_subgroup
 +  5.98%   ​33.817 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Tham_kh&#​7843;​o
 +  5.10%   ​28.835 ​     2 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Ch&​uacute;​_th&​iacute;​ch_web
 +  4.25%   ​24.030 ​     1 B&#​7843;​n_m&#​7851;​u:​Th&​ocirc;​ng_tin_khu_d&​acirc;​n_c&#​432;/​c&#​7897;​t
 +--><​!-- Saved in parser cache with key viwiki:​pcache:​idhash:​1339292-0!canonical and timestamp 20181014191552 and revision id 40793863
 + ​--></​div>​
 +
 +</​HTML>​
03580-bakhchysaray-huy-n-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:12 (external edit)